Stadgar

Stadgar för insamlingsstiftelsen St Catherine Sweden.

Stockholm, den 25 november, 2013

Stadgar för Insamlingsstiftelsen St Catherine Sweden

1 § Firma och säte
Stiftelsens namn är Insamlingsstiftelsen St Catherine Sweden, och firma skall vara St Catherine Sweden. Denna har sitt säte i Stockholm, Sverige.

2 § Syfte
Stiftelsen skall genom insamling, försäljning och andra aktiviteter generera kapital för att uppfylla stiftelsens ändamål.

3 § Förvaltning
Stiftelsens förmögenhet skall förvaltas av styrelsen i enlighet med ändamålen förordnade i stiftelseurkunden. Minst tre fjärdedelar av stiftelsens förmögenhet ska inom tre räkenskapsår användas i enlighet med ändamålen i stiftelseurkunden.

4 § Företrädare
Styrelsen har rätt att besluta att stiftelsens firma får tecknas av två styrelseledamöter i förening, samt av styrelsens ordförande ensam.

5 § Styrelsen

a) Styrelsen skall bestå av minst 4, mest 7 ledamöter. Det får som mest finnas 3 suppleanter i styrelsen.

b) Styrelsen utser styrelseledamöter. Ett sådant beslut ska fattas genom kvalificerad majoritet (två tredjedelar av samtliga ledamöter). Om enighet om styrelseledamot ej kan uppnås, får tillsynsmyndigheten utse styrelseledamot.

c) Styrelseledamöter får utses för en period om maximalt 3 år. En styrelseledamot kan åter utses vid utgången av dennes förordnande.

d) Styrelsen skall utnämna en av ledamöterna till ordförande och en av ledamöterna till vice ordförande.

e) Ordförande eller vice ordförande, eller en ledamot får kalla till styrelsemöte.

f) Kallelse till styrelsemöte får ske skriftligt eller muntligt.

g) Styrelsemöte skall hållas minst fyra gånger per år.

h) Styrelsens beslut tas, om inget annat föreskrivits i dessa stadgar, av närvarande styrelseledamöter i majoritet. Ordförande, eller om denna inte är närvarande, vice ordförande, har utslagsröst vid jämn röstfördelning.

i) För att styrelsen skall vara beslutmässig måste minst 3 ledamöter vara närvarande. Vidare måste ordföranden eller vice ordföranden vara närvarande vid mötet.

j) Beslut fattat genom delegation ska meddelas styrelsen vid nästpåkommande styrelsemöte. Om nödvändigt, ska styrelsemöte påkallas för sådant meddelande senast 3 månader efter beslut genom delegation har tagits.

k) Arvode får ej utgå till styrelseledamot för styrelsearbetet.

l) Utan hinder av vad som föreskrivs i punkten j, får ersättning utgå för skäliga kostnader i samband med styrelseuppdraget.

m) Styrelsen får enhälligt besluta om ändring av stiftelsens stadgar.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår
Stiftelsens räkenskaps- och verksamhetsår skall sammanfalla med kalenderåret. Vid stiftelsens grundande ska verksamhets- och räkenskapsåret vara brutet från november 2013 till december 2014.
Styrelsen får besluta om ändrat räkenskapsår om det finns synnerliga skäl för en sådan ändring.

7 § Revison

a) Stiftelsen skall ha en (1) kvalificerad revisor. Denna utses av styrelsen. Styrelsen kan utse en suppleant till revisorn, denna ska vara kvalificerad revisor.

b) Senast den 1 mars skall styrelsens förvaltningsberättelse samt föregående räkenskapsårs räkenskaper överlämnas till styrelsens revisor.

c) Förordnad revisor eller suppleant fullgör sitt uppdrag tills vidare om styrelsen ej har beslutat om ett tidsbestämt uppdrag.

8 § Upplösande
Styrelsen får enhälligt besluta om att ansöka om att upplösa stiftelsen i enlighet med vid tidpunkten gällande bestämmelser.