Stiftelseurkund

Stiftelseurkund för Insamlingsstiftelsen St Catherine Sweden

Emilia Hallin, Elisabeth Källén, Josefine Truedsson och Katrin Johansson förordnar att kapital som inflyter efter upprop av oss, ska avskiljas och förvaltas som en självständig förmögenhet för att i Kabale distriktet, Uganda, stödja ekonomiskt behövande i alla åldrar, främja vård och uppfostran av barn, samt främja utbildning och undervisning för barn och vuxna bosatta i distriktet.

1 § Firma och säte Stiftelsens namn skall vara Insamlingsstiftelsen St Catherine Sweden, med firma St Catherine Sweden. Denna har sitt säte i Stockholm, Sverige.

2 § Förvaltning Stiftelsens förmögenhet ska förvaltas av styrelsen i enlighet med stiftelsens ändamål och i enlighet med stiftelsens stadgar, daterade 25 november, 2013, som anslagits i samband med denna stiftelseurkund.

3 § Styrelse Styrelsen väljs enligt reglerna i stiftelsens stadgar. Styrelsen ska inledningsvis utgöras av Emilia Hallin, Elisabeth Källén, Carlos Martinez, Robert Ågren, Josefine Truedsson och Katrin Johansson. Elisabeth Källén skall inledningsvis vara ordförande i styrelsen.

4 § Ändringsförbehåll
Styrelsen skall ha rätt att utan tillstånd från myndighet ändra, lägga till, upphäva eller åsidosätta bestämmelser i stiftelsens stadgar, så vitt gäller stiftelsens firma och säte, stiftelsens förvaltning, stiftelsens företrädare, styrelsens sammansättning och reglerna för dess arbete och beslutförhet, stiftelsens regler för revision samt räkenskapsår, samt andra regler som styrelsen har infört efter stiftelsens grundande för att reglera dess eget arbete. Styrelsen får inte ändra på stiftelsens ändamål, eller införa regler som strider mot stiftelsens ändamål eller göra andra ändringar som strider mot gällande lag.

5 § Revision
Om inget annat följer av lag ska en kvalificerad revisor ha tillsyn över stiftelsens verksamhet och förvaltning.

6 § Upprop

Upprop till stöd för stiftelsens verksamhet har publicerats på webbplatsen: http://www.stcatherinesweden.org

Stockholm, den 25 november, 2013
Elisabeth Källén, Emilia Hallin, Katrin Johansson och Josefine Truedsson